Regulamin sali - Reymontsport

REYMONTSPORT.PL
Przejdź do treści

Regulamin sali

Strefa wf

SALA GIMNASTYCZNA

 • Na sali gimnastycznej mogą przebywać wyłącznie grupy znajdujące się pod opieką nauczyciela

 • Na sali wolno przebywać tylko w czystym obuwiu sportowym. W przypadku jego braku na salę wchodzi się bez obuwia.

 • Na sali w trakcie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. Na czas trwania zajęć pozostają one w depozycie u nauczyciela wf.

 • Korzystanie ze sprzętu i wykonywanie ćwiczeń dozwolone jest tylko za wyraźną zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia i w sposób wyraźnie przez niego określony.

 • W trakcie zajęć ćwiczący ma bezwzględny obowiązek kierowania się troską o bezpieczeństwo innych osób przebywających na sali, a osoby nie ćwiczące powinny koncentrować uwagę na przebiegu zajęć w interesie swojego bezpieczeństwa.

 • Każdą kontuzję i uraz odniesione w trakcie zajęć należy natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu.

 • Na ćwiczących spoczywa obowiązek dbałości o stan sprzętu i urządzeń sportowych. Za rozmyślne spowodowanie  zniszczenia sprzętu  lub uszkodzenie go przez niewłaściwe obchodzenie się z nim,  kosztami obciążony zostanie sprawca zdarzenia.

 • Na salę gimnastyczną nie wnosimy pożywienia i napojów


SIŁOWNIA

 • Korzystanie z siłowni dozwolone jest tylko pod nadzorem nauczyciela

 • Za dopuszczenie do ćwiczeń na urządzeniach odpowiada nauczyciel, ich stan musi zapewniać bezpieczne użytkowanie.

 • Wszelkie usterki dotyczące sprzętu należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi

 • Charakter ćwiczeń i obciążenia określa prowadzący zajęcia, niedopuszczalne jest korzystanie ze sprzętu w sposób grożący jego uszkodzeniem lub powodujący ryzyko kontuzji u ćwiczącego.

 • Zabronione jest nadmierne obciążanie urządzeń, na jednym stanowisku ćwiczyć może tylko jedna osoba naraz.

 • Wszelkich regulacji sprzętu dokonywać można wyłącznie pod nadzorem nauczyciela

 • Korzystający z siłowni odpowiadają za stan urządzeń i porządek.

 • Za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania odpowiada materialnie osoba, która  spowodowała szkodę

 • Po skończonych ćwiczeniach doprowadzić należy urządzenia i pomieszczenie do stanu wyjściowego.

 • Każdy uraz należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia

 • Na siłownię nie wnosi się pożywienia i napojów


SZATNIE

 • Szatnie są miejscem przeznaczonym wyłącznie do zmiany i przechowania odzieży na czas zajęć.

 • Zabrania się przebywania w szatni w trakcie zajęć.

 • Uczniowie korzystający z szatni mają obowiązek dbania o estetykę i higienę tego miejsca.

 • Na czas zajęć okna w szatni należy pozamykać, a klucz od szatni przekazać nauczycielowi prowadzącemu .

 • Nie należy pozostawiać w szatni wartościowych przedmiotów. Można złożyć je w depozycie u nauczyciela prowadzącego zajęcia.Wróć do spisu treści