Zwolnienie z wychowania fizycznego - Reymontsport

REYMONTSPORT.PL
Przejdź do treści

Zwolnienie z wychowania fizycznego

Strefa wf
Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego?

Od autora:
Zwolnienie z wychowania fizycznego było kiedyś nie do pomyślenia.Ćwiczyli wszyscy, którzy nie byli NAPRAWDĘ niezdolni do ćwiczeń, gdyż było to wykładnią normalnego, zdrowego funkcjonowania i przygotowania do świadomego, zdrowego stylu życia. Brzmi banalnie? Takie są fakty. Oczywiście są przypadki, gdy z powodu poważnych schorzeń serca, neurologicznych lub czy układu kostno-stawowego konieczne są ćwiczenia ordynowane pod kierunkiem rechabilitanta lub lekarza specjalisty, ale nawet wtedy są potrzebne ćwiczenia! Rodzice, którzy lekką ręką podchodzą do kwestii rozwoju fizycznego swoich dzieci fundują im przykre i bolesne niespodzianki w starszym wieku. Obecnie mniej niż połowa dzieci może pochwalić się poprawną sylwetką, królują okrągłe plecy, zapadnięte klatki, wystające łopatki, wypchnięte brzuchy. O zgrozo- ważniejsza zdaje się sztuka maskowania niedoskonałości, niż zwalczanie ich, póki jeszcze czas. Zdradliwy liberalizm wkradający się w nasze codzienne życie, folgowanie lenistwu i wygodnictwu ma działanie nie prozdrowotne, lecz słuzące minimalistycznemu podejściu do własnego życia. Znane skąd inąd hasło: "Róbta co chceta" nigdy nie będzie mobilizowało do pracy nad swoimi słabościami i przełamywania barier, które stwarza nader często wyłącznie nasza psychika, a właśnie to hasło zdaje się być pożądane w dniu dzisiejszym przez znaczną część młodzieży. Drodzy Uczniowie i drodzy Rodzice - świadomość jest cnotą i jako taka powinna być cenną zaletą. Zanim zdecydujemy,  że dziecku szkodzi odrobina ruchu w szkole popatrzmy jak spędza swój wolny czas poza nią?Może uświadomimy sobie, że nie możemy doprosić się, żeby oderwało się od komputera, wyniosło śmieci, wyszło na rower lub na spacer z psem? Może to niezbyt eleganckie spocić się czasem biegając za piłką, ale jakże przyjemne czuć w sobie energię i chęć do aktywnego spędzania czasu zamiast ciągłego znużenia i szukania wymówek. Zanim zdecydujecie się na odebraniu swojemu dziecku szansy na normalny rozwój zastanówcie się trzy razy, czy tę stratę da się odrobić w jego dorosłym życiu? I czego nauczy swoje dzieci samo nie nauczone dbałości o własne zdrowie...

Co należy zrobić, gdy niezbędne jest zwolnienie z wf

Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu ucznia z odbywania zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na wniosek ucznia poparty opinią lekarza-specjalisty.


Kolejność działań w celu uzyskania zwolnienia:

  • uczeń zgłasza wychowawcy oraz nauczycielowi wychowania fizycznego fakt ubiegania się o zwolnienie lekarskie w momencie zaistnienia takiej potrzeby

  • uczeń pobiera w gabinecie pielęgniarki formularz wniosku o zwolnienie z ćwiczeń na lekcjach wf

  • uczeń udaje się z pobranym wnioskiem do lekarza specjalisty i uzyskuje pisemne orzeczenie o czasowej lub całkowitej niezdolności do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego (odpowiednie miejsce na wniosku)

  • uczeń niezwłoczne dostarcza wypełniony wniosek do gabinetu pielęgniarki szkolnej celem rejestracji zwolnienia

  • uczeń oraz nauczyciel wychowania fizycznego otrzymują pisemną decyzję dyrektora o okresowym lub całkowitym zwolnieniu ucznia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego.

    UWAGA: W przypadku uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej wymagana jest na zaświadczeniu lekarskim o zwolnieniu z wf-u pieczęć zakładu pracy oraz podpis pracodawcy, u którego uczeń odbywa praktyczną naukę zawodu.


Nawet po uzyskaniu decyzji dyrektora o zwolnieniu z ćwiczeń uczeń nie jest zwolniony z obecności na zajęciach wychowania fizycznego i ma obowiązek przebywać na sali gimnastycznej w czystym obuwiu sportowym.


Konsekwencje wynikające ze zwolnienia lekarskiego dla oceny semestralnej i końcoworocznej

Całkowite zwolnienie z pierwszego semestru powoduje wpis w arkuszu ocen przy ocenie semestralnej: zwolniony(a)
Całkowite zwolnienie lekarskie obejmujące obydwa semestry lub drugi semestr powoduje następujący wpis w arkuszu ocen i na świadectwie: zwolniony(a). W takim przypadku ocena uzyskana za 1 semestr nie jest brana pod uwagę.


Zwolnienia krótkookresowe.

Zwolnienia lekarskie krótkookresowe (np. dwa tygodnie,miesiąc) także podlegają weryfikacji i należy je rejestrować w gabinecie pielęgniarki szkolnej.
Zwolnienia krótkookresowe, powodujące opuszczenie 50% przeprowadzonych zajęć dydaktycznych mogą skutkować brakiem ocen cząstkowych stanowiących podstawę do wystawienia oceny semestralnej. W takim przypadku uczeń moze byc nieklasyfikowany z przedmiotu wychowanie fizyczne i ocenę uzyskuje w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego w wyznaczonym terminie.
(Zgodnie ze statutem szkoły przekroczenie 50% nieobecności na zajęciach daje podstawę do nieklasyfikowania ucznia z przedmiotu)


Nieobecnosci nieusprawiedliwione

Uczeń, który w drugim semestrze przekroczy 50% nieobecności na zajęciach i nie usprawiedliwi swojej nieobecności w sposób wiarygodny, a w przypadku uczniów  zasadniczej szkoły zawodowej wyłącznie zwolnieniem lekarskim, jest nieklasyfikowany bez automatycznego  prawa do egzaminu  klasyfikacyjnego.


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.


Wróć do spisu treści